การติดตั้ง ActiveX ใน Windows Vista และผู้มีปัญหาการติดตั้งใน XP
  • Allow previously unused ActiveX controls to run without prompt >> ให้เลือก Enable, Allow
    http://www.hitsplay.com/bbs/viewTopic.aspx?tID=72839
    8)